Všeobecné obchodné podmienky iFix s.r.o.

Obchodné podmienky

internetového obchodu www.spinboy.eu

 

 

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru alebo poskytnutie služieb spočívajúcich v oprave/úprave veci prostredníctvom internetového obchodu www.spinboy.eu.
 2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 týchto obchodných podmienok. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 3. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy a poskytnutie  informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov. .
 4. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:
 • zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
 • zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov
 • zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov

a s inými relevantnými právnymi predpismi.

 1. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.spinboy.eu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil a ich obsahu porozumel.
 3. Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

 

Článok II

Vymedzenie pojmov

 1. Predávajúcimje prevádzkovateľ internetového obchodu www.spinboy.eu:

Obchodné meno: iFIX s.r.o.

reg.: Obchodný register OS Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 87860/B

Sídlo: Einsteinova 7, 851 01 Bratislava

IČO: 47 019 948

DIČ: 202 371 9379

IČ DPH: SK202 371 9379

Zast.: Ľuboš Tanáč, konateľ

email: info@fixservis.sk

tel.: +421 2 2213 3399

 1. Kupujúcimje fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 2. Kupujúcim  spotrebiteľomje v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 3. Spotrebiteľskou zmluvouje každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
 4. Zmluvou uzatvorenou na diaľkuje zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 5. Kúpnou zmluvouje zmluva, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru.
 6. Zmluvou o dieloje na účely týchto obchodných podmienok zmluva, predmetom ktorej je poskytnutie služieb spočívajúcich v oprave/úprave veci. 

VIII. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

 1. Kupujúcim  podnikateľomje v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):
 • osoba zapísaná v obchodnom registri ,
 • osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 1. Orgánom dozoruje:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O.BOX 5

820 07 Bratislava 27odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľatel. č.: 02/58272 172, 02/58272 104fax č.: 02/ 58272 170

 

Článok III

Uzatvorenie zmluvy

 1. Zoznam tovaru a služieb na stránkach internetového obchodu www.spinboy.eu je katalógom bežne dodávaného tovaru a služieb, pričom predávajúci nezaručuje ich okamžitú dostupnosť. Dostupnosť tovaru a služieb bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. 
 2. Tovar a služby ponúkané predávajúcim je možné objednať prostredníctvom niektorého z nasledovných prostriedkov diaľkovej komunikácie:
 • webového sídla,
 • elektronickej pošty,
 • telefonicky,

Objednávka cez e-shop

Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu si kupujúci  vyberie tovar/služby na základe aktuálnej ponuky a potvrdí ho kliknutím na ikonu „Kúpiť“. Po ukončení vyberania tovaru kupujúci sa dostane do zoznamu vybraného tovaru kliknutím na „Prejsť do košíka“, kde následne vyplní  osobné údaje, adresu pre doručenie, spôsob doručenia a platby. Záväzná objednávka sa odošle kliknutím na ikonu „Objednať s povinnosťou platby“.

Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.

Objednávka e-mailom

Pri nákupe prostredníctvom objednávky zaslanej emailom je potrebné odoslať objednávku na info@fixservis.sk s uvedením presného názvu tovaru, počtom objednaných kusov, mena, priezviska, presnej adresy pre doručenie, telefónneho čísla, emailu, spôsobu platby a spôsobu doručenia. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých vyššie uvedených údajov.

Telefonická objednávka

Pri nákupe prostredníctvom telefonickej objednávky nahlásenej na tel. č. 0948 40 10 10 je potrebné uviesť presný názov tovaru, počet objednaných kusov, meno, priezvisko, presnú adresu, telefónne číslo, spôsob platby a spôsob doručenia. Podmienkou pre platnosť objednávky je uvedenie všetkých vyššie uvedených údajov.

Informácie o jednotlivých technických krokoch nevyhnutných na uzatvorenie kúpnej zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok.

 1. Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná.
 2. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 3. Bezprostredne po prijatí záväznej objednávky predávajúci potvrdí uzatvorenie zmluvy na trvalom nosiči. Doručením potvrdenia sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.
 4. Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy
 5. obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom .

VIII. Na základe zmluvy o dielo, predmetom ktorej je poskytnutie služieb, vykoná predávajúci opravu/úpravu elektronického zariadenia spotrebiteľa. Spotrebiteľ bez zbytočného  odkladu po uzatvorení zmluvy na diaľku, odovzdá na vlastné náklady elektronické zariadenie predávajúcemu, a to buď osobne alebo  zaslaním na adresu predajne predávajúceho. Lehota na plnenie povinnosti predávajúceho spočívajúce v oprave/úprave veci začína plynúť až okamihom odovzdania elektronického zariadenie, ktoré má byť predmetom opravy/úpravy.

 1. Potvrdením o uzatvorení zmluvy o dielo je sprievodný list k servisu elektronického zariadenia.
 2. Kupujúci má právo záväznú objednávku zrušiť (stornovať) bez udania dôvodu do 24 hodín od jej zaslania. Stornovať objednávku je možné prostredníctvom mailu alebo telefonicky. Zrušenie objednávky potvrdí predávajúci telefonicky alebo mailom bez zbytočného odkladu.
 3. Zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim  je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov za účelom jej úspešného splnenia a plnenia si povinnosti predávajúceho vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov. Kúpna zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

 

Článok IV

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

 1. Predmetom kúpnej zmluvy/zmluvy o dielo sú práva a povinnosti zmluvných strán.
 2. Predávajúci je povinný najmä:
 • poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov,
 • dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas,
 • poskytnúť spotrebiteľovi objednané služby riadne a včas,
 • zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,
 • dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi.
 1. Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.
 2. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar/poskytnúť kupujúcemu služby riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. O odstúpení od zmluvy bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
  1. Kupujúci je povinný najmä:
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu za tovar alebo služby v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci.
 1. Kupujúci má právo na dodane tovaru predávajúcim riadne a včas.

 

Článok V

Cena tovaru alebo služby

 

 1. Ceny jednotlivých produktov a služieb sú na stránkach internetového obchodu www.spinboy.eu aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a všetkých ostatných daní. Použitý tovar je predávaný bez DPH.
 2. Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH, ostatných daní a poplatkov (napr. poštovné a balné), ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.
 3. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia na tovaru na webovom sídle.
 4. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode.
 5. Dokladom o predaji/poskytnutí služieb vrátane ceny tovaru/služieb je faktúra, ktorá je priložená k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list. Pri osobnom odbere v predajni je dokladom o predaji účet  z registračnej pokladnice.

 

Článok VI

Poštovné a balné

 

 1. I. Spotrebiteľ si môže zvoliť jeden z nasledovných spôsobov dodania tovaru alebo vrátenia elektronického zariadenia, ktoré bolo predmetom opravy/úpravy:

1)    Dodanie tovaru poštou:

1. Trieda, doporučene, 1 – 3 dni

platba vopred prevodom  - 2,50 eur

na dobierku - 3,50 eur

2)    Dodanie tovaru kuriérom:

Doručovanie zabezpečujeme prostredníctvom kuriérskej firmy DHL. Tovar, ktorý je skladom je doručený do 24 hodín za mimoriadne výhodné ceny.Pri nákupe nad 50 eur vrátane DPH je doprava zdarma s garantovaným doručením do 24 hodín pre tovar skladom.

platba vopred – 3,00 eur

na dobierku – 4,00 eur

3) Dodanie do DHL ParcelShopu

Platba vopred prevodom - 3,00 eur

Na dobierku – 4,00 eur

4)    Dodanie do ČR kuriérom:

Dodanie tovaru do ČR zabezpečujeme prostredníctvom kuriérskej firmy PPL. Pri nákupe nad 50 eur vrátane DPH je doprava zdarma s garantovaným doručením do 48 hodín pre tovar skladom.

platba vopred – 5,00 eur

na dobierku – 6,00 eur

5)    Dodanie do PPL ParcelShopu

Platba vopred prevodom - 5,00 eur

Na dobierku – 6,00 eur

6)    Osobný odber

Osobný odber tovaru je možný v predajni predávajúceho. V tomto prípade sa poštovné neúčtuje.

 1.   II.         Predávajúci si balné neúčtuje.
 2.    III.         V prípade, že objednávka nemôže byť úplne vybavená z titulu napríklad výpadku niektorého z objednaných tovarov, kupujúci zaplatí poštovné podľa čiastky uvedenej v objednávke. Dodatočne sa tovar nezasiela a objednávka sa považuje za vybavenú.

 

Článok VII

Platobné podmienky

 

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve/zmluve o dielo vrátane nákladov na doručenie tovaru, a to v lehote splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 2. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

V hotovosti

Pri osobnom prevzatí tovaru v predajni predávajúceho je možné zaplatiť kúpnu cenu v hotovosti.

Na dobierku poštou

Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky poštovné, ktoré je zarátané v cene objednávky. 

Na dobierku kuriérom

Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí od kuriéra spoločnosti Slovak Parcel Service (UPS) alebo DHL. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky poštovné, ktoré je zarátané v cene celkovej objednávky. 

Platba vopred bankovým prevodom

Na základe údajov o platbe uhradí kupujúci kúpnu cenu vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho vedený  v Slovenskej Sporiteľni, č.ú.:5040512310/0900. Platbu je potrebné zrealizovať do 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky, inak sa objednávka považuje za bezpredmetnú.

Platba kartou v Balíkomate

Tovar zaplatíte vašou platobnou kartou v niektorom z vami vybratých Balíkomatov.

Sporopay

Platba kartou Sovenskej sporiteľne priamo na náš účet.

Paypal

Platba protredníctvom vášho paypal konta vytvoreného na www.paypal.com.

E-commerce

Platba akoukoľvek platobnou kartou.

 

Článok VIII

Dodacie podmienky

 

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar alebo poskytnúť služby v lehote do 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. Pokiaľ predávajúci nedodá tovar v stanovenej lehote, každá zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie.
 2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe po prijatí a potvrdení objednávky, zvyčajne do 3 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný predávajúcim.
 3. Predávajúci poskytne kupujúcemu služby v čo možno najkratšej dobe po prevzatí elektronického zariadenia, zvyčajne do 3 pracovných dní. Doba poskytnutia služby môže byť v závislosti od druhu poškodenia vo výnimočných prípadoch dlhšia.
 4. Náklady na dodanie tovaru/vrátenie elektronického zariadenia, ktorý bol predmetom opravy/úpravy, závisia od zvoleného spôsobu dodania, pričom presná kalkulácia nákladov na dodanie sa zobrazí v objednávke pri voľbe spôsobu dodania.
 5. Kupujúci prevezme tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo zabezpečí, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba.
 6. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia, dodania neúplnej zásielky alebo poškodenia tovaru môže kupujúci odmietnuť prevzatie tovaru, o čom spíše s dopravcom záznam alebo prevziať tovar a priamo na mieste spísať s dopravcom (slovenskou poštou, kuriérom) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.
 7. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku oznámi mailom na info@fixservis.sk. Podľa obchodných podmienok prepravcov, je neúplnú a poškodenú zásielku povinný kupujúci oznámiť prepravcovi bez zbytočného odkladu, v opačnom prípade prepravca neuzná reklamáciu.

VIII. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu alebo tovaru, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. 

 1. Pri prevzatí tovaru kupujúci, alebo ním poverená osoba, podpíše dodací list.

Článok IX

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím na mieste dodania, ktoré určil.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme. 

Článok X

Osobitosti týkajúce sa zmluvy o dielo

 1. I.    Na základe zmluvy o dielo poskytuje predávajúci kupujúcemu služby týkajúce sa opravy/úpravy elektronického zariadenia, ktorým je napríklad mobilný telefón, tablet a iné.
 2. II.   Vzhľadom k tomu, že oprava/úprava elektronického zariadenia si môže vyžiadať zásah do jeho hardwaru/softwaru, môže to mať za následok výmaz uložených dát. Na základe uvedeného odporúčame, aby si kupujúci dáta uložené na  elektronickom zariadení zálohoval.

III. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu dát uložených na elektronickom zariadení.

IV. Ak elektronické zariadenie, ktoré má byť predmetom opravy/úpravy obsahuje prístupové heslá do systému, kupujúci je povinný príslušné heslá oznámiť pri uzatvorení zmluvy o dielo, najneskôr však pri odovzdaní elektronického zariadenia na opravu/úpravu alebo ich odstrániť pred jeho odovzdaním. Pokiaľ tak neurobí, predávajúci začne plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o dielo až dňom dodania prístupových kódov.

 1. Pokiaľ bude zistené blokovanie prístupu po prevzatí elektronického zariadenia predávajúcim a kupujúci na výzvu predávajúceho neoznámi prístupové kódy, tovar doručený na opravu/úpravu bude vrátený bez opravy.

VI. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade elektronického zariadenia mechanicky poškodeného napr. pádom, rozobratím pred opravou, potopením alebo poškodením inou tekutinou, sa môže prejaviť skrytá chyba až po otvorení a rozobraní elektronického zariadenia (servisnom úkone) predávajúcim. Skrytá chyba môže elektronické zariadenie nenávratne poškodiť (znefunkčniť) alebo sa môžu prejaviť ďalšie chyby – poškodenia v zariadení, ktoré môžu navýšiť cenu opravy.

 1. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za prejavenie skrytých chýb a nájdené poškodenia zistené po otvorení a rozobraní opravovaného elektronického zariadenia resp. po začatí servisného úkonu a neznáša žiadne náklady s tým spojené.
 2. Kupujúci si prečítal zmluvné podmienky opravy a je si plne vedomý rizík spojených s opravou mechanicky alebo tekutinou poškodených zariadení a zadaním objednávky prejavuje súhlas s vykonaním servisného úkonu.

Článok XI

Odstúpenie od zmluvy

 1.       I.         Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
 2.      II.         Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:
 • ·       prevzatia tovaru
 • ·       uzavretia zmluvy o poskytnutí služby
 • uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
 • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.
 1. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
 1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je okrem iného aj
 1.    VI.         Spotrebiteľ, ktorý uzatvoril s predávajúcim zmluvu o dielo, predmetom ktorej je vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, nie je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
 2.  VII.         Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiťformulár na odstúpenie od zmluvy.
 3. Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme alebo osobne odovzdať na adrese:

iFIX s.r.o.

Einsteinova 7

851 01 Bratislava

alebo mailom na info@fixservis.sk.

 1.    IX.         Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.
 1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Spotrebiteľ zašle tovar alebo osobne odovzdá predávajúcemu na nasledovnej adrese:

iFIX s.r.o.

Einsteinova 7

851 01 Bratislava

 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 2. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.
 3. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 4. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a v prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
 1. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.
 2. Pokiaľ kupujúci nedoručí najneskôr spolu s tovarom oznámenie o odstúpení od zmluvy, vyzve ho predávajúci  telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Ak spotrebiteľ ani v dodatočnej lehote nepredloží oznámenie o odstúpení od zmluvy alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia a tovar bude vrátený kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
 4.  XX.         Ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa viaže na túto kúpnu zmluvu.  V prípade, že kupujúci využije právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky.
 5. XXI.         Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák.

 

Článok XII

Riešenie sporov

 

 1.       I.         Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2.      II.         Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
 3.    III.         V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.  Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail info@fixservis.sk. alebo poštou na adresu predávajúceho.  Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.
 4.    IV.         Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
 5.     V.         Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname  vedenom Ministerstvom vnútra SR, medzi ktoré patrí napríklad aj Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).
 6.    VI.         Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.
 7.  VII.         Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 8. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.
 9.    IX.         Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.
 10.     X.         Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.
 11.    XI.         Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.
 12.  XII.         Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
 13. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

Článok XIII

Zodpovednosť predávajúceho za vady

 1. Zodpovednosť predávajúceho za vady a podmienky uplatnenia a vybavenia reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého prevádzkovateľom a zverejnenom na internetovej stránke www.spinboy.eu.  

Článok XIV

Reklamačné podmienky

 1. Podmienky reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého prevádzkovateľom a zverejnenom na internetovej stránke www.spinboy.eu.   

 

Článok XV

Platnosť zmluvy

 

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich im z tejto zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

 

Článok XVI

Ochrana osobných údajov

 

 1. Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej stránke www.spinboy.eu v sekcii Ochrana osobných údajov.

 

Článok XVII

Autorské práva

 

 1. Všetok obsah, t.j. zvukový, obrazový a obrazovo-zvukový záznam, texty a iné, sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora, ktorým je predávajúci, je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

 

Článok XVIII

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.spinboy.eu v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 2. Predávajúci neprijal kódex správa.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
 4. Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa internetového obchodu, pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
 5. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 10.08.2016.

 

Vypracovala: JUDr. Barbora Hambalek Lániková
Lanikova Group, s.r.o.
advokátska kancelária


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop